علت تناقضات متعدد در گفته پزشکان، محققان و دانشمندان چیست؟

چرا پزشکان و محققان هر روز توصیه جدیدی دارند که توصیه دیروزشان را نقض میکند. چرا اینقدر تناقض در نتایج پژوهش ها را شاهد هستیم؟ پاسخ سازمان جهانی بداشت…

7 راهکار شکستن زنجیره کرونا

7 راهکار قطع زنجیره کرونا به توصیه سازمان جهانی بهداشت