ضدعفونی لباس و ملحفه بیمار کرونایی

افرادی که با لباس و ملحفه بیماران کرونایی سروکار دارند باید این موارد را رعایت کنند.