علت تناقضات متعدد در گفته پزشکان، محققان و دانشمندان چیست؟

چرا پزشکان و محققان هر روز توصیه جدیدی دارند که توصیه دیروزشان را نقض میکند. چرا اینقدر تناقض در نتایج پژوهش ها را شاهد هستیم؟ پاسخ سازمان جهانی بداشت…

ضدعفونی منزل و محل کار

در این مقاله به بررسی شیوه های مختلف ضدعفونی محیط پرداخته ایم. خدمات ضدعفونی ناب کلینیک یک شیوه بسیار موثرتر از شیوه های سنتی است.

7 راهکار شکستن زنجیره کرونا

7 راهکار قطع زنجیره کرونا به توصیه سازمان جهانی بهداشت

ضدعفونی لباس و ملحفه بیمار کرونایی

افرادی که با لباس و ملحفه بیماران کرونایی سروکار دارند باید این موارد را رعایت کنند.