اهمیت ضدعفونی خودرو

  • طبق آمار سازمان بهداشت جهانی سطوح داخلی ماشین یکی از آلوده ترین نقاطی است که ما بصورت روزانه با آن تماس داریم. استفاده از مواد پلاستیکی جاذب آلودگی مثل دور فرمان و سردنده ها و همچنین کنسول ماشین از مهمترین علل جذب بالای آلودگی است. سطوح پلاستیکی که در ساخت تجهیزات داخلی خودروها بکار میروند از جمله سطوحی هستند که ویروس کرونا بیشترین ماندگاری را روی آنها دارند.
  • همچنین ما بطور مستمر آلودگی را به داخل خودروهایمان منتقل میکنیم. خودروها اولین مکانی هستند که پس از حضور در مکان های آلوده و تماس با سطوح پرخطر بلافاصله به آنها وارد میشویم.
  • در سند رسمی منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی به لزوم ضدعفونی سطوحی که مکررا لمس میشوند اشاره شده است.
اهمیت ضدعفونی خودرو توسط WHO
لزوم ضدعفونی خودرو و خدمات ضدعفونی ماشین